ÏN THË 2021 ËDÏT

FÂSHÍÕN FLÂTS FÕR ÈVÈRY STÈP ÕF THÈ DÂY

THËSË LÒÒKS ÀRË PRËCÏSËLY ËNGÏNËËRËD FÒR MÀXÏMÜM STYLË,
CÖMFÖRT ÁND VÉRSÁTÌLÌTY

ÏN THÈ 2021 ÈDÏT

BÕLD BÕÕTS TÕ TÀKÊ BÕLD STÊPS

HÌGH-FÄSHÌÓN, HÌGH-FÛNCTÌÓN SÌLHÓÛÉTTÉS
TÓ MÀKÊ YÓÜR ÓWN STYLÊ STÀTÊMÊNT